Förvaltningsrätten i Stockholm avslår SSG’s överklagan.

Idag den 29/3 2018 har Förvaltningsrätten i Stockholm avslagit SSG’s överprövning av Stockholms läns landstings upphandling avseende Vägburen ambulanssjukvårdstjänst. Domen kan läsas här.

Domskälen bygger i stora drag på att konsoliderad omsättning inte skall anses som den omsättning som efterfrågades i anbudet och att SSG’s ena driftbolag som också åberopats som kapacitet, inte skall räknas med då SSG främst avsåg att använda detta bolag som teknisk garant och inte som ekonomisk garant.

SSG anser att domskälen är så otydliga att vi kommer att ansöka om prövningstillstånd hos Kammarrätten i Stockholm.