Kammarrätten avslår SSG’s prövningstillstånd.

Den 9/5 2018 meddelade Kammarrätten att de gått igenom allt material som finns i målet och kommit fram till att prövningstillstånd inte ska meddelas.

SSG Ambulans kommer att överklaga beslutet till Högsta Förvaltningsrätten med hänvisning till att det är viktigt för ledningen av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt (prejudikatfall).

SSG har använt koncernens moderbolag för att garantera den ekonomiska ställningen och hänvisat till moderbolagets konsoliderade omsättning (all omsättning från dotterbolag som moderbolaget har full kontroll över).

För att beskydda nuvarande utförare använde sig SLL av egen prövningsrätt och konstruerade om kravet på omsättning till att endast omfatta ”egen” omsättning från bolaget som garanterar den ekonomiska ställningen.

Om Förvaltningsrättens dom slutligen vinner laga kraft kommer inga moderbolag med endast konsoliderad omsättning att kunna lämna några ekonomiska garantier i svenska upphandlingar.

Fastställande av Förvaltningsrättens dom innebär en merkostnad på minst en halv miljard kronor för SLL’s skattebetalare under den 8 års tid som kontrakten med nuvarande entreprenörer avses tecknas, jämfört med om inte SSG Ambulans bud diskvalificerats. Alla detaljer kring dessa konsekvenser kommer SSG att bringa i offentlighetens ljus när den rättsliga processen slutligen är avgjord.